previous pauseresume next

بازدید تیمی واحدی کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان ازشبکه شهرضا

روز سه شنبه مورخ ۸/۳/۹۷ آقای مهندس مشایخ مسئول محترم بهداشت حرفه ای باتفاق کارشناسان ستادی مرکز بهداشت استان فعالیتها و برنامه های واحدبهداشت حرفه ای  شبکه شهرضا رانظارت وپایش نمودند. در پایان باتشکیل جلسه در دفتر مدیر شبکه با حضور مدیریت محترم ،معاون بهداشتی و مسئول بهداشت حرفه ای حوادث شهرک صنعتی رازی مورد بررسی و ضمن ارائه نقطه نظرات وپیشنهادات جهت اجرای بهینه برنامه های بهداشت حرفه ای  و پیشگیری از بروز حوادث در شهرستان تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها