previous pauseresume next

بازدید معاون محترم فنی مرکز بهداشت استان وکارشناسان مسئول واحدهای ستادی از شبکه بهداشت شهرضا

روز یکشنبه مورخ ۱۰/۱۰/۹۶  جناب آقای دکتر رضایی معاون محترم فنی مرکز بهداشت استان به همراه مسئولین و کارشناسان محترم واحدهای فنی مرکز بهداشت استان از روند اجرای برنامه ها و فعالیتهای واحدهای فنی و ستادی مرکز بهداشت شهرضا بازدید نمودند . در این بازدید با حضور کارشناسان مرکز بهداشت استان در واحدهای ستادی شهرستان  به بررسی و پایش برنامه ها پرداختند . در ادامه با حضور مدیرمحترم شبکه ، معاون بهداشتی و کارشناسان مسئول واحدهای فنی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت جناب آقای دکتر تنهایی مدیریت محترم شبکه ضمن خیر مقدم به معاون محترم فنی و کارشناسان محترم مرکز بهداشت مطالبی پیرامون برنامه ها و عملکرد شبکه شهرضا بیان  و در ادامه کارشناسان محترم مرکز بهداشت استان نتیجه پایش واحد مربوطه را ارائه ودرپایان جناب آقای دکتر رضایی به جمع بندی مطالب پرداختند و  ضمن بررسی  وضعیت موجود دستورات و توصیه های لازم  ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ گردید . 

ارتباط با ما

بلوار مدرس - جنب گلزار شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرضا

تلفن :۳-۵۳۲۲۳۰۷۱

پیوند ها