رفتن به محتوای اصلی
x

باسمه تعالي

آگهي مناقصه عمومی

شماره فراخوان مناقصه درسامانه تدارکات الکترونيکي دولت به آدرس https://www.setadiran.ir : 2001090378000263

واحد مناقصه گزار:  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- شبکه بهداشت و درمان شهرضا

موضوع: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت امین آباد شهرضا به روش سرجمع

¢ متقاضیان حقوقی:

  • تصوير اساسنامه شركت ، تصوير آگهي تاسيس و تصوير آخرين آگهي تغييرات در روزنامه رسمي برای شناسایی صاحبان امضا مجازشرکت
  • تصويرگواهينامه صلاحيت پيمانكاري (حداقل دارای رتبه بندي  5 ابنیه) از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
  • ارائه تایید صلاحیت ایمنی کار ازاداره کارالزامی  می باشد
  • گواهی بازید یکی ازاعضا هیات مدیره ازمحل پروژه که به تایید ناظرمقیم ومسئول امورعمومی واحد رسیده باشد
  • تکمیل فرم اقرارتوان مالی توسط صاحبان امضامجازشرکت

 

  • ¢متقاضیان حقیقی :
  • تصويرگواهينامه صلاحيت پيمانكاري (حداقل دارای رتبه بندي  2  ابنیه) از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور یامراجع ذیصلاح مرتبط
  • اعلام کتبی آدرس قانوني متقاضی با شماره تلفن و فاكس كه به اصل امضا و مهر متقاضی رسيده باشد.
  • تصویرکارت ملی ،شناسنامه وکارت پایان خدمت برای متقاضیان حقیقی
  • گواهی بازید که به تایید ناظرمقیم ومسئول امورعمومی واحد رسیده باشد

 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 000/000/766 ریال

نوع تضمين شركت در مناقصه :فيش واريزي يا ضمانتنامه معتبر بانكي بااعتبارسه ماه

 

تاريخ توزيع اسناد مناقصه: مهلت خریدو اخذاسناد مناقصه توسط مناقصه گر ازسامانه تدارکات الکترونيکي دولت به آدرس https://www.setadiran.ir از مورخ 13/9/1401 تا مورخ 17/9/1401 ساعت 19 می باشد

آخرين مهلت ارسال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به آدرس https://www.setadiran.ir: مورخ 29/9/1401 تاساعت 14 می­باشد.

زمان ومحل بازگشایي پيشنهادهای رسيده: مورخ 30/9/1401 راس  ساعت 8 در ستاد مرکزی

 

شماره تلفن کارشناس مدیریت امورفنی دانشگاه درخصوص مسائل فنی ونظارت پروژه : مهندس مکاریان 03137924106

شماره تلفن کارشناس مدیریت امورفنی دانشگاه درخصوص برآورد پروژه :03137924145

شماره تلفن کارشناس مربوطه درخصوص بازدیدازمحل پروژه: آقای رفیعی 09132225948

 

         روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان