رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه‌هماهنگی‌کارشناسان‌واحدسلامت‌خانواد‌ه‌وجمعیت‌و‌مربیان‌آموزشگاه‌بهورز‌ی‌

جلسه‌هماهنگی‌کارشناسان‌واحدسلامت‌خانواد‌ه‌وجمعیت‌و‌مربیان‌آموزشگاه‌بهورز‌ی‌درتاریخ‌۱۴۰۳/۳/۹‌دردفتریاست‌مرکز‌بهداشت‌‌به‌منظورایجادهماهنگی‌بیشتر‌وبیان‌‌نظرات‌وپیشنهادات‌درراستای‌ارتقای شاخصها‌برگزارشد.