رفتن به محتوای اصلی
x

بسمه تعالی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آگهی پذیرش بهورز قرارداد کار معین با مدرک دیپلم در سال 1402 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اصفهان در سال 1402 از بین افراد واجد شرایط جهت حصیتید در مراکز آموزش بهورزی حابعه برای روستای ............. داوطلب می پذیرد. 1 :شرایط عمومی آزمون:  اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناختهشده در قانون اساسی کشور  داشتن حابعی نظام جمهوری اسالمی ایران  التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  داشتن کارت پایان خدم وظیفه عمومی یا معافی دائم از خدم )ویژه برادران(  حبیره: معافی پزشکی در صورحی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعالم پزشک طب کتار دانشتگاه یتا پزشتک معتمد منتخب معاون بهداش با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.  عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان  عدم سابقه مصکومی جزایی مؤثر  داشتن سالم جسمانی، روانی، اجتماعی حوانایی برای انجام کار بهورزی و قابلی انجام فعالی های مرحبط بتا آن از جمله دهگردشی، انجام سیاریها در روستاها و کلیه آبادیهای حص پوشش با حائید پزشک طب کار دانشگاه یا پزشک معتمد منتخب معاون بهداش  نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه  نداشتن سابقه انیراف از حصیید بهورزی 2 :شرایط اختصاصی پذیرش بهورز 2-1 :مدرک تحصیلی  داوطلبان باید گواهینامه پایان دوره پیشدانشگاهی و یا گواهینامه پایان تحصیالت سهساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند. تذکرات:  پذیرش دارندگان مدرک حصییلی دانشگاهی غیر از متدارک حصیتیلی )رشتتههای حصیتیلی بهداشت عمومی، مامایی و پرستاری برای داوطلبان زن و رشتتههای حصیتیلی بهداشت عمتومی، بهداشت مصیط و پرستاری برای داوطلبان مرد( با لصاظ نمودن مدرک دیپلم بالمانع اس .  پذیرش دانشجویان به شرط ارائه انیراف قطعی از حصیید قبد از شروع کالسهای بهورزی امکانپذیر اس . 2  داوطلبان دارای مدرک حصییلی دیپلم در صورت پذیرش، قبد از شروع دوره حصییلی بهورزی ملزم به ارائته حعهد نامه مصضری مبنی بر عدم درخواس اعمال هر نوع مدرک حصییلی دانشگاهی پس از شروع به کتار و در هنگام اشتغال خواهند بود. 2-2 :بومی بودن داوطلبان صرفاً می بایس بومی باشند از افراد غیربومی به هیچ وجه ثب نام به عمد نخواهد آمد. 1 )شرایط بومی بودن در روستای مصد استقرار خانه بهداش : الف( مصد حولد داوطلب )طبق مندرجات شناسنامه( با روستا یا شهرستان مورد حقاضای پذیرش بهورز یکتی باشتد و همچنین سکون داوطلب حداقد در دو سال اخیر حا حاریخ اولین روز شروع ثب نام در روستای موردنظر مصرز گردد. ب(حداقد دو مقطع کامد از مقاطع حصییلی )ابتدایی، راهنمایی و متوسطه( و در خیوص فارغالتصییالن نظام جدید، دو مقطع کامد از مقاطع حصییلی )ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم( را در روستا و یا شهرستتان متورد حقاضتای پذیرش بهورز طی کرده باشند و همچنین سکون داوطلب حداقد در دو سال اخیر حا حاریخ اولین روز شروع ثب نتام در روستای موردنظر مصرز گردد. الزم به ذکر اس بهمنظور حائید بومی بودن الزم اس ، فرد متقاضی ضمن حکمیتد فترم پیوست ) شتماره 2 ،)مصتد سکون از طریق حأییدیه شورای اسالمی روستا )ممهور به مهر و امضای رئیس شورا و نیف اعضای شورا بهاضافه یتک نفر( مصرز و همچنین فرم پیوس )شماره 3 ) به حائید مبادی ذیربط مستقر در خانه بهداش و مرکز ختدمات جتامع سالم مربوطه و مرکز بهداش شهرستان برسد. ج( صرفاً داوطلبان زن که شرایط بندهای »الف« و »ب« را نداشته باشند ولی با فرد شتاغد در همتان روستتای مصتد گزینش بهورز و واجد شرایط مطابق بند »الف« و »ب« ازدواج نموده و مشروط به آنکه: اوالً: حداقد دو ستال از حتاریخ ازدواج آنان حا اولین روز ثب نام در آزمون گذشته باشد. ثانیاً: سکونتشان در مصد مورد حقاضای پذیرش بهورز در این مدت مصرز شده باشد به عنوان بومی حلقی می شوند و پذیرش آنان بال مانع اس . 2 )شرایط بومی بودن در روستای خارج از مصد استقرار خانه بهداش : چنانچه حتداقد بته حعتداد 3 نفتر داوطلبتان درهمان روستا موجود نباشد، پذیرش از روستاهای همجوار همان خانه بهداش و به حرحیب زیر انجام میگردد: الف( روستاهای قمر حص پوشش خانه بهداش منظور از روستای قمر: روستایی که طبق دفترچههای طرح گسترش، دارای خانه بهداش یا پایگاه ستالم روستتایی نبوده ولی حص پوشش خانه بهداش باشد و فاصله کمتر از شش کیلومتر با خانه بهداش دارد. ب( روستاهای مجاور خانه بهداش موردپذیرش حا شعاع ۳0 کیلومتر از روستای اصلی حابع شهرستتان موردپتذیرش پس از حائید مرکز بهداش شهرستان) در صورحی که مجموعه داوطلبان روستای اصلی و اقماری حداقد دو نفتر باشد اجرای فراخوان در روستاهای هم جوار انجام نمی گردد. ( قابدذکر اس پذیرش بهورز از میان متقاضیانی که ساکن مناطق شهری میباشند ممنوع میباشد. 2-۳ :شرایط سنی داوطلبین  حداکثر سن برای دارندگان مدرک حصییلی دیپلم 2۶ سال )2۵ سال و 11 ماه و 2۹ روز(اس . حاریخ اولین روز شروع ثب نام مبنای مصاسبه سن قرار میگیرد. 3 تبصره: موارد ذید بهشرط ارائه حأییدیههای معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. الف ( جانبازان ، آزادگان ، فرزندان شهدا ، فرزندان جانبازان ، فرزندان آزادگان یتک ستال استارت و بتاالحر از شترط حداکثر سن معاف میباشند . ب( همسر، برادر و خواهر شهید به میزان ۵ سال ج( ( داوطلبانی که به شکد قراردادی شرکتی و ... در یکی از واحدهای ارائه خدمات حص پوشش دانشگاه کار کردهاند مشروط به ارائه سوابق بیمه مورد قبول به میزان انجام خدم فوق د( مطابق با بند الف ماده 1۵ قانون حمای از خانواده و جوانی جمعی به ازای حأهد و نیز داشتن هر فرزند یک سال حتا حداکثر ۵ سال به سقف مصدوده سنی اضافه خواهد شد. نکته: مجموع سنوات اضافهشده به سن داوطلبان )بهغیراز افراد اشارهشده در بند الف( برای مدرک حصیتیلی دیتپلم نباید از 2۸ سال )2۷ سال و 11 ماه و 2۹ روز( حجاوز نماید. الزم به ذکر اس : داوطلبین ایثارگرشامد موارد ذید می باشند: الف( ایثارگران سهمیه 2۵ درصد شامد: جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همستر و فرزنتدان جانبتازان 2۵ درصد و باالحر، همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یک سال اسارت و خواهر و برادر شهید ب( ایثارگران سهمیه ۵ درصد شامد: رزمندگان با سابقه حداقد شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقد شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها، فرزندان جانبازان زیر 2۵ درصد، فرزنتدان آزادگتان کمتر از یک سال اسارت ۳ :موارد امتحان به منظور سنجش حوانمندیهای داوطلبان، آزمونهای کتبی و میاحبه به شرح ذید به عمد خواهد آمد. الف( آزمون کتبی جهت سنجش توانمندیهای عمومی برای سنجش داوطلبان دارای مددرک تحصدیلی حدداق دیپلم: )دروس دوره دوم متوسطه شامد دروس زبان ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و حعلیمات دینی و یا معارف اسالمی یا دین و زندگی( ب( مصاحبه: از بین داوطلبان پذیرفتهشده در مرحله اول حداقد به میزان دو برابر ظرفی پذیرش میاحبه بته عمتد خواهد آمد. تذکر: امتیاز حأهد و فرزند: به استناد بند »ب« ماده 1۵ قانون حمای از خانواده و جوانی جمعی بته ازا حأهتد و هتر فرزند دو درصد )2 )مجموع آن حداکثر حا ده درصد) 10 ) به امتیاز آزمون کتبی هر فرد اضافه میشود. 4 :نحوه ثبتنام و مدارک موردنیاز: ثب نام بهصورت حضوری از حاریخ 1۷/2/1402 لغای 23/2/1402 مطابق با بندهای زیر انجام میپذیرد. *ثب نام از متقاضیان از طریق مراجعه به مرکز آموزش بهورزی ذکرشده در )جدول شماره 1 )انجام میگردد. ضتروری اس متقاضیان قبد از واریز وجه ثب نام، مدارک پیوس را حهیه و در یک پوشه به مرکز آموزش بهورزی شهرستتان مربوطه حصوید و پس از بررسی و حائید نهایی )پاراف و مهر همه مدارک( حوسط مدیر مرکز آموزش بهورزی، نسب بته واریز وجه ثب نام اقدام نمایند. 1 -حکمید فرم )شماره 1 )درخواس شغد بهورزی )با دق و خط خوانا حکمید گردد). 4 2 -رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلت 2300000 ریتال بته شتماره حستاب 40010۸3103021۹۸3 شتماره شتباIR۵۷01000040010۸3103021۹۸3 و شناسته 33۷0۸3161124400360203601000000بتهعنوان حتق شرک در آزمون پذیرش 3 -چهار قطعه عکس 3*4 جدید، حمامرخ پش نویس شده (یک قطعه عکتس روی بتر درخواست شتغد بهورزی فرم شماره1 الیاق شود، به انضمام یک عدد پوشه و گیره(. 4 -اصد و کپی آخرین مدرک حصییلی ۵ -اصد و کپی حمام صفصات شناسنامه و کارت ملی )در صورت متأهد بودن داوطلب اصد و کپی حمام صفصات شناسنامه همسر و فرزندان الزامی اس .( 6 -اصد و کپی بر پایان خدم نظاموظیفه عمومی )ویژه برادران( ۷ -مدارک دال بر بومی بودن )سکون داوطلبان در مصد و مقبولی اجتماعی وی از طترف شتورای استالمی روستا ممهور به مهر و امضای رئیس شورا و نیف بعالوه یک نفر اعضای شورا (. فرم شماره )2) ۸ -گواهی حأییدیه بومی بودن از خانه مربوطه مبنی بر داشتن شرایط سکون در روستا بر اساس پرونده الکترونیک )سامانه سیب(در مصد موردحقاضا. فرم شماره )3) ۹ -مدارک دال بر ایثارگری از مراجع زیربط: *مرجع حائید مدت حضور داوطلبانه در جبههها عبارتاند از: الف( معاون نیروی انسانی هریک از ردههای نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود ب( معاون نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقالب اسالمی در متورد بستیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دول و صاحبان مشاغد و صنوف آزاد و افراد فاقد شغد ج( معاون حوسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران ** مرجع حائید ایثارگری جانبازان )همسر، فرزند( شهدا )فرزند، همسر، خواهر و برادر( بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان یا دفاحر پیشخوان دول ، میباشد. 10 -فرم حأییدیه سالم جسمی روانی برای اشتغال در شغد بهورزی به حائیتد پزشتک مرکتز ختدمات جتامع سالم روستایی برسد. )فرم شماره 4) جدول 1 :نشانی و تلفن مرکز آموزش بهورزی و واحدهای مربوط به پذیرش بهورز *زمان و مصد حوزیع کارت و برگزاری آزمون متعاقباٌ از طریق مراکز آموزش بهورزی فوقالتذکر بته اطتالع داوطلبتان خواهد رسید. با حوجه به اینکه مالک ثب نام از متقاضیان استخدام حکمید بر درخواس شغد میباشد، الزم اس در حکمید برگه موردنظر نهای دق را به عمد آورده و هیچگونه اصالحاحی پس از ارسال بر درخواس شغد قابدپذیرش نخواهد بود. ردیف نام شهرستان آدرس شماره تلفن 5 تذکرات و نکات کلی: حذکر 1 )به داوطلبان حوصیه میگردد مطالب این آگهی را با دق و شخیاً مطالعه نمایند. حذکر 2 )چنانچه در هر یک از مراحد پذیرش خالف واقع بودن اطالعات اعالمشده حوسط داوطلب مصرز شود مراحتد طی شده کان لم یکن حلقی و حتی در صورت شرک در کالسهای آموزشی ضمن اخراج داوطلب برابر حعهد اخذشتده موظف به پرداخ هزینههای مربوطه میباشد و در صورت صدور حکم شروع به کار حکم صادر لغو و بالاثر میگتردد و فرد خاطی مطابق قوانین ملزم به پرداخ هزینه شده و به دلید ایجاد خسارات و از دس رفتن فرص برای ستایرین مورد پیگیری قانونی قرار میگیرد. حذکر 3 )قبد از شروع دوره آموزشی سپردن حعهد مصضری به دانشگاه از سوی بهورزان جذبشده مبنتی بتر اینکته پس از احمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداش مورد حعهد بهصورت شیف های موردنظر دانشگاه همراه با بیتوحته در روستا انجاموظیفه نمایند الزامی اس دوره حعهد برای کلیه افراد جذبشده حداقد 1۵ سال اس . ستپردن حعهتد برای کلیه بهورزان )اعم از ایثارگران و ...( الزامی بوده و حعهدنامه حا پایان مدت حعهد قابدخرید و انتقال نمیباشد. حذکر 4 )مدارک حصییلی دانشگاهی غیر مرحبط در طول دوران خدم قابداعمال نمیباشد. حذکر ۵ )داوطلب در زمان ثب نام متعهد خواهتد شتد در صتورت قبتولی در هتر یتک از مراکتز آمتوزش بهتورزی شهرستانهای حابعه که معاون بهداش دانشگاه حعیین نماید مشغول به حصیید گردد. حذکر 6 )پذیرفته شدگان در مقطع حصییلی دیپلم به مدت 2 سال دوره آموزش بهورزی را در مراکز شبانه روزی طتی خواهند نمود. حذکر ۷)پذیرفتهشدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی، از ادامه دوره انیراف نمایند یا به هتر دلیلتی اختراج شوند ضمن پرداخ هزینههای مربوطه مجاز به ثب نام در آگهیهای بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمیباشند.