رفتن به محتوای اصلی
x

آگهی استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا

"پذیرش بهورز زن به صورت قرارداد کار معین از بین داوطلین با مدرک پیش دانشگاهی یا دوره دوم متوسطه" شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا در نظر دارد از بین افراد واجد شرایط برای روستاهای اسفرجان (بهورز زن مختص سهمیه ایثارگری 25% ) و هونجان (بهورز زن)، پذیرش نماید. لطفا شرایط پذیرش در آگهی به دقت مطالعه شود. افراد داوطلب واجد شرایط می توانند جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک تکمیل شده، طبق مندرجات آگهی، به مرکز آموزش بهورزی شهرستان واقع در خیابان حکیم نصراله، بلوار کشاورز جنوبی پلاک 56 مراجعه نمایند. شماره تماس: 03153220650 مهلت ثبت نام: 1402/12/02لغایت1402/12/10می باشد. داوطلبین واجد شرایط دارای سهمیه 25% ایثارگری در روستای اسفرجان، در اولویت پذیرش می باشند. قبل از اقدام به ثبت نام جهت کسب اطلاعات بیشتر به خانه بهداشت روستای محل سکونت(اسفرجان ، هونجان) مراجعه نمایید.

 

بسمه تعالی

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آگهی پذیرش بهورز قرارداد کار معین با مدرک پیش دانشگاهی و یا دوره دوم متوسطه در سال 1402

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اصفهان در سال 1402 از بین افراد واجد شرایط جهت تحصیل در مراکز آموزش بهورزی تابعه برای روستای ............. داوطلب زن / مرد می پذیرد.

1 :شرایط عمومی آزمون:  اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناختهشده در قانون اساسی کشور  داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران  التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت )ویژه آقایان(  تبصره: معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعالم پزشک طب کار دانشگاه یا پزشک معتمد منتخبب معاونت بهداشت با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.  عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان  عدم سابقه محکومیت جزایی مؤثر  داشتن سالمت جسمانی، روانی، اجتماعی توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیتهای مبرتبط ببا آن از جملبه دهگردشی، انجام سیاریها در روستاها و کلیه آبادیهای تحت پوشش با تائید پزشک طب کار دانشگاه یبا پزشبک معتمبد منتخب معاونت بهداشت  نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه  نداشتن سابقه انصراف از تحصیل بهورزی 2 :شرایط اختصاصی پذیرش بهورز 1-2 مدرک داوطلبان:  داوطلبان باید گواهینامه پایان دوره پیشدانشگاهی و یا گواهینامه پایان تحصیالت سهساله دوره دوم متوسططه را داشبته باشند. تذکرات:  پذیرش دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی غیر از مدارک تحصیلی )رشتههای تحصیلی بهداشت عمومی، مامبایی و پرستاری برای داوطلبان زن و رشتههای تحصیلی بهداشبت عمبومی، بهداشبت محبیط و پرسبتاری ببرای داوطلبان مرد( با لحاظ نمودن مدرک دیپلم بالمانع است.  داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم در صورت پذیرش، قبل از شروع دوره تحصیلی بهورزی ملزم به ارائه تعهد نامبه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال هر نوع مدرک تحصیلی دانشگاهی پس از شروع به کبار و در هنگبام اشبت ال خواهند بود. 2 تبصره 1 :شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع کارشناسی در هر رشته تحصیلی در آزمون بهورزی مجاز نمی باشد. تبصره 4 :پذیرش دانشجویان به عنوان بهورز ممنوع می باشد و در صورت احراز قبولی، پذیرش نهایی آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی قبل از شروع کالس های آموزش بهورزی می باشد. در صورت عدم ارائه گواهی مذکور و یا تردید در صحت گواهی، این دانشگاه از محل تحصیل داوطلب مدارک الزم دال بر تأیید انصراف قطعی در رشته و مقطع پذیرفته شده را اخذ خواهد کرد. دوره آموزش بهورزی برای این قبیل فراگیران پس از قبولی در آزمون دو سال می باشد.)مطابق با برنامه آموزش دوره کاردانی بهورزی(. 2-2 )شرایط بومی داوطلبان: داوطلبان صرفاً می بایست بومی باشند از افراد غیربومی به هیچ وجه ثبت نام به عمل نخواهد آمد. پذیرش بهورز به صورت بومی در مرحله اول از روستای محل استقرار خانه بهداشت انجام می شود. داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان بومی روستا تلقی گردند. الف: محل تولد داوطلب )طبق مندرجات شناسنامه( با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد. ب: حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی و متوسطه( و در خصوص فارغ التحصیالن نظام جدید، دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی )ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم( را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشند و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد. تبصبره1 :داوطلبان زن که شرایط بند )الف و ب( را نداشته باشند ولی با فرد شاغل در همان روستای محل گزینش بهورز واجد شرایط مطابق بندهای )الف و ب( ازدواج کرده و حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونت آنها در محل مورد تقاضای پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد، به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بالمانع است. بدیهی است این داوطلبان با افراد بومی بندهای )الف و ب( در یک اولویت قرار دارند. تبصره 2 :احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای )الف و ب( و تبصره 1 از طریق گواهی شورای اسالمی روستا (ممهور به مهر و امضای رئیس شورا و نصف اعضای شورا به اضافه یک نفر( با تأیید خانه بهداشت مربوطه و مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.)فرم شماره 4) تبصره 3 :چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن مدت قانونی خدمت پزشکان و پیراپزشکان و یا اشت ال و انجام دوره خدمت وظیفه ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسالمی روستا و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان، بومی بودن و اقامت وی را تا قبل از وضعیت های فوق در منطقه مورد تقاضا تأیید نمایند، پذیرش آن ها بالمانع است. لذا برای گروه های مذکور، اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد 3 نظر مشروط بر این که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند، ضرورت ندارد. در این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در روستا قبل از شرایط فوق ضرورت دارد. در راستای سیاست حفظ ثبات و دوام خانواده و همچنین لحاظ نمودن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پذیرش داوطلبان متأهل بومی مطابق با بندهای )الف یا ب( این ماده که تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن مدت قانونی خدمت پزشکان و پیراپزشکان و انجام دوره خدمت وظیفه ضرورت سربازی به همراه همسر خود در خارج از روستا سکونت داشته اند، بالمانع است. تبصره 4:در صورت نبود تعداد کافی از داوطلبان واجد شرایط به تعداد حداقل 3 نفر به ازای هر مورد پذیرش در روستای اصلی، می بایست از داوطلبان واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آید. الف )روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان ب )روستاهای مجاور خانه بهداشت مورد پذیرش تا شعاع 30 کیلومتر از روستای اصلی، تابع شهرستان مورد پذیرش پس از تأیید مرکز بهداشت شهرستان نکته1: داوطلب بومی روستای قمر و سایر روستاها تا شعاع 30 کیلومتری، مطابق با بندهای( الف و ب )همین بند تعریف می شود. نکته2 :در صورتی که در روستای اصلی حداقل 3 نفر داوطلب واجد شرایط وجود داشته باشد از داوطلبان روستاهای قمر ثبت نام بعمل نمی آید و همچنین در صورتی که مجموع داوطلبان روستای اصلی و روستاهای قمر حداقل 2 نفر باشد از داوطلبان روستاهای همجوار تا شعاع 30 کیلومتر ثبت نام بعمل نمی آید. قابلذکر است پذیرش بهورز از میان متقاضیانی که ساکن مناطق شهری میباشند ممنوع میباشد. 2-3 )شرایط سنی داوطلبان:  حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم 2۶ سال )2۵ سال و 11 ماه و 2۹ روز(است. تبصره 1 :تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد. تبصره 2 :موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. الزم به ذکر است در هر صورت سن داوطلب )بهغیراز افراد اشارهشده در بند الف( برای مدرک تحصیلی دیپلم کامل نباید از 2۸ سال )2۷ سال و 11 ماه و 2۹ روز( تجاوز نماید: الف ( جانبازان ، آزادگان ، فرزندان شهدا ، فرزندان جانبازان ، فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر از شبرط حبداکثر سبن معاف میباشند . ب( داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام دادهانبد ببه میبزان انجبام خدمت فوق ج( داوطلبانی که به شکل قراردادی، شرکتی و ... در یکی از واحدهای ارائه خدمات تحت پوشش دانشگاه کار کرده اند مشروط به ارائه سوابق بیمه مورد قبول به میزان انجام خدمت فوق. 4 د( مطابق با بند الف ماده 1۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازاء تأهل و نیز داشتن هر فرزند، 1 سال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدوده سنی اضافه خواهد شدبدیهی است در این شرایط نیز رعایت سقف سنی مندرج در تبصره 2 بند 2-3 الزامی است. امتیازات و سهمیه های قانونی: الف( سهمیه ایثارگران: سهمیه 25 % ایثارگران: جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان 2۵ %و باالتر، همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یک سال اسارت، پدر، مادر و خواهر و برادر شهید. سهمیه 5 % ایثارگران: رزمندگان با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، فرزندان جانبازان زیر 2۵ % و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت. استخراج نتایج آزمون به ترتیب ذیل خواهد بود: بر اساس ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در هر آزمون استخدامی ابتدا از کل مجوز تخصیص یافته، 30 درصد برای پذیرش ایثارگران به شرح ذیل اختصاص می یابد: الف-1 ) سهمیه ایثارگران 2۵ درصد: بر اساس هماهنگی های انجام شده با بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، مشمولین سهمیه مذکور می بایست برای استفاده از سهمیه، ثبت نام و در بین خود به رقابت بپردازند. در صورت ثبت نام این متقاضیان در سایر محل ها، سهمیه آنان آزاد تلقی خواهد شد. توصیه می شود جهت اطمینان از برخورداری از سهمیه مذکور قبل از ثبت نام به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و یا شهرستان مراجعه نمایند. تبصره 1 :طبق هماهنگی های انجام شده با بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چنانچه در سهمیه مورد نظر ایثارگران در رشته محل های مربوطه هیچ داوطلب واجد شرایط دارای سهمیه ایثارگری ثبت نام ننماید، تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان آزاد )بومی( صورت خواهد پذیرفت. تبصره 2 :داوطلبان ایثارگر در صورتی که در محل های مشخص شده جهت ایثارگران ثبت نام نمایند از شرط کسب حد نصاب نمره معاف خواهند بود. بدیهی است داشتن سایر شرایط مفاد این آگهی از جمله رعایت شرایط بومی الزامی می باشد. الف- 2 :سهمیه ایثارگران ۵ درصد: سهمیه ایثارگران ۵ درصد: سهمیه مذکور در سقف قانونی و در بین کلیه داوطلبان مشمول سهمیه ایثارگران ۵ %در کلیه محل ها بر اساس باالترین نمرات کسب شده اعمال خواهد شد.. 2 -ایثارگران متقاضی بهره مندی از سهمیه استخدامی 2۵ %موضوع ماده )21 )قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای ثبت نام و بهره مندی از سهمیه مذکور، الزم است ابتدا اطالعات خود را در سیستم سجایا )سیستم جامع اطالعات یکپارچه 5 ایثارگران( ثبت نمایند و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تأیید گردد و در هنگام ثبت نام ارائه گواهی از سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران الزامی است. 3 -مشمولین سهمیه 2۵ %ایثارگران، مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی ۵ %ایثارگران نمی باشند. به عبارت دیگر هر داوطلب ایثارگر می تواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از یکی از سهمیه های مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه، استفاده نماید. 4 -جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر از شرط حداقل معدل و حداکثر سن معاف می باشند. ۵ -آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان که با کسب حد نصاب قبولی و رعایت ترتیب نمرات مکتسبه در سهمیه آزاد آزمون استخدامی پذیرفته میشوند، می توانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند. ب( سهمیه آزاد )بومی(: کلیه سهمیه های باقیمانده )پس از کسر سهمیه های ایثارگران طبق بندهای فوق( به متقاضیان سهمیه بومی در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره و به ترتیب نمره فضلی اختصاص خواهد یافت. تذکر مهم: داوطلبان دارای سهمیه بومی می توانند در ش ل محل های مشخص شده جهت ایثارگران ثبت نام نمایند تا در صورتیکه هیچ داوطلب واجد شرایط دارای سهمیه ایثارگری در ش ل محل های مشخص شده ثبت نام ننمایند، مدارک و مستندات آنان بررسی گردد. بدیهی است در صورت ثبت نام حداقل یک نفر ایثارگر واجد شرایط در ش ل محل های مشخص شده جهت ایثارگران، از داوطلبان آزاد دعوت بعمل نخواهد آمد. 3 :موارد امتحان به منظور سنجش توانمندیهای داوطلبان، آزمونهای کتبی و مصاحبه به شرح ذیل به عمل خواهد آمد. الف( آزمون کتبی جهت سنجش توانمندیهای عمومی برای سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی حداقل دیپلم: سواالت به صورت چهارگزینه ای) با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلبط( از دروس دوره دوم متوسبطه شبامل دروس زببان ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و تعلیمات دینی و یا معارف اسالمی یا دین و زندگی می باشد. ب( مصاحبه: از بین داوطلبان پذیرفتهشده در مرحله اول حداقل به میزان دو برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه به عمل خواهد آمد. تذکر: امتیاز تأهل و فرزند: به استناد بند »ب« ماده 1۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ببه ازاء تأهبل و هبر فرزنبد دو درصد )2 )مجموع آن حداکثر تا ده درصد) 10 ) به امتیاز آزمون کتبی هر فرد اضافه میشود. 4 :نحوه ثبتنام و مدارک موردنیاز: ثبتنام بهصورت حضوری از تاریخ1/12/1402 ل ایت 10/12/1402 مطابق با بندهای زیر انجام میپذیرد. 6 تذکر: مدت زمان تعیین شده جهت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخواهد گردید، لذا متقاضیان در مدت مذکور نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند. *ثبتنام از متقاضیان از طریق مراجعه به مرکز آموزش بهورزی ذکرشده در )جدول شبماره 1 )انجبام میگبردد. ضبروری اسبت متقاضیان قبل از واریز وجه ثبتنام، مدارک پیوست را تهیه و در یک پوشه به مرکز آموزش بهورزی شهرستان مربوطه تحویبل و پس از بررسی و تائید نهایی )پاراف و مهر همه مدارک( توسط مدیر مرکز آموزش بهورزی، نسبت به واریبز وجبه ثبتنبام اقبدام نمایند.

مدارک مورد نیاز: 1 -تکمیل تقاضانامه ثبت نام )با دقت تکمیل گردد( )هر گونه تبعات ناشی از ثبت ناقص یا اشبتباه اطالعبات ببر عهبده داوطلب می باشد(-)فرم شماره1و 2) 2 -رسببید بببانکی مبنببی بببر پرداخببت مبلبب 2300000 ریببال بببه شببماره حسبباب 40010۸3103021۹۸3 شببماره شباIR۵۷01000040010۸3103021۹۸3 و شناسبه 33۷0۸3161124400360203601000000ببهعنوان حبق شبرکت در آزمون پذیرش 3 -چهار قطعه عکس 3*4 جدید، تمامرخ پشتنویس شده که در سال جاری گرفته شده باشد(یک قطعه عکس روی برگ درخواست ش ل بهورزی فرم شماره1 الصاق شود، به انضمام یک عدد پوشه و گیره(. 4 -اصل و کپی کارت ملی ۵ -اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه داوطلب 6 -اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه همسر داوطلب در صورت تاهل ۷ -اصل و کپی صفحه اول شناسنامه فرزندان ۸ -اصل و کپی برگ پایان خدمت نظاموظیفه عمومی )ویژه برادران( ۹ -اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی 10 -مدارک بومی )صفحه اول شناسنامه یا گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی داوطلب یبا همسبر داوطلبب متناسبب ببا توضیحات آگهی( 11 -رضایت نامه همسر یا سرپرست)فرم شماره3) 12 -مدارک دال بر بومی بودن )سکونت داوطلبان در محل و مقبولیت اجتماعی وی از طرف شورای اسالمی روستا ممهبور به مهر و امضای رئیس شورا و نصف بعالوه یک نفر اعضای شورا (. فرم شماره )4) 13-گواهی تأییدیه بومی بودن، از خانه بهداشت مربوطه مبنی بر داشتن شرایط سبکونت در روسبتا ببر اسباس پرونبده الکترونیک)سامانه سیب( در محل موردتقاضا و تائیدیه مرکز بهداشت شهرستان. فرم شماره )6و۵) 14 -مدارک دال بر ایثارگری از مراجع زیربط )ویژه داوطلبین ایثارگر(: 1۵*-مرجع تائید مدت حضور داوطلبانه در جبههها عبارتاند از: الف( معاونت نیروی انسانی هریک از ردههای نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود ب( معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مبورد بسبیجیان و نیروهبای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد ش ل ج( معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران ** مرجع تائید ایثارگری جانبازان )همسر، فرزند( شهدا )فرزند، همسر، خواهر و برادر( بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان یا دفاتر پیشخوان دولت، میباشد. 7 16 -فرم تأییدیه سالمت جسمی، روانی برای اشت ال در ش ل بهورزی به تائیبد پزشبک مرکبز خبدمات جبامع سبالمت روستایی برسد. )

فرم شماره ۷) 1۷-تاییدیه کمسیون پزشکی در صورت داشتن معافیت پزشکی آقایان جدول 1 :نشانی و تلفن مرکز آموزش بهورزی و واحدهای مربوط به پذیرش بهورز *زمان و محل توزیع کارت و برگزاری آزمون متعاقباٌ از طریق مرکز آموزش بهورزی فوقالذکر به اطالع داوطلبان خواهد رسید. با توجه به اینکه مالک ثبتنام از متقاضیان استخدام تکمیل برگ درخواست ش ل میباشد، الزم است در تکمیل برگبه مبوردنظر نهایت دقت را به عمل آوردهو هیچگونه اصالحاتی پس ازارسال برگ درخواست ش ل قابلپذیرش نخواهد بود.

تذکرات و نکات کلی: تذکر 1 )به داوطلبان توصیه میگردد مطالب این آگهی را با دقت و شخصاً مطالعه نمایند. تذکر 2 )چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خالف واقع بودن اطالعات اعالمشده توسط داوطلب محرز شود مراحل طبی شبده کان لم یکن تلقی و حتی در صورت شرکت در کالسهای آموزشی ضمن اخراج داوطلب برابر تعهد اخذشده موظف ببه پرداخبت هزینههای مربوطه میباشد و در صورت صدور حکم شروع به کار حکم صادر ل و و بالاثر میگردد و فرد خاطی مطابق قوانین ملزم به پرداخت هزینه شده و به دلیل ایجاد خسارات و از دست رفتن فرصت برای سایرین مورد پیگیری قانونی قرار میگیرد. تذکر 3 )قبل از شروع دوره آموزشی سپردن تعهد محضری به دانشگاه از سوی بهورزان جذبشده مبنی بر اینکه پبس از اتمبام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد بهصورت شیفتهای موردنظر دانشگاه همراه با بیتوته در روسبتا انجاموظیفبه نمایند الزامی است دوره تعهد برای کلیه افراد جذبشده حداقل 1۵ سال اسبت. سبپردن تعهبد ببرای کلیبه بهبورزان )اعبم از ایثارگران و ...( الزامی بوده و تعهدنامه تا پایان مدت تعهد قابلخرید و انتقال نمیباشد. تذکر 4 )مدارک تحصیلی دانشگاهی غیر مرتبط در طول دوران خدمت قابلاعمال نمیباشد. تذکر ۵ )داوطلب در زمان ثبت نام متعهد خواهد شد در صورت قبولی در هر یک از مراکز آموزش بهورزی شهرستانهای تابعه که معاونت بهداشت دانشگاه تعیین نماید مش ول به تحصیل گردد. تذکر 6 )پذیرفته شدگان در مقطع تحصیلی دیپلم به مدت 2 سال دوره آموزش بهورزی را در مراکز شببانه روزی طبی خواهنبد نمود. تذکر ۷)پذیرفتهشدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی، از ادامه دوره انصراف نمایند یا به هر دلیلی اخراج شبوند ضبمن پرداخت هزینههای مربوطه مجاز به ثبتنام در آگهیهای بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمیباشند. نام شهرستان آدرس شماره تلفن 8 فرم شماره 1 - برگ ثبت نام اولیه -دانشگاه علوم پزشکی وخدماتی بهداشتی درمانی اصفهان- معاونت بهداشت 1 -نام خانوادگی : 2 -نام : 3-نام پدر: محل الصاق عکس 4-جنس : مرد زن 5 -تاریخ تولد : روز ماه سال 6 - محل تولد : استان : شهرستان : بخش : 7 -شماره شناسنامه : 8 -شماره ملی: 9 -محل صدورشناسنامه: 10 -دین : مذهب : 11-وضعیت تاهل: متاهل  2 -مجرد تعداد فرزند........... 12 -وضعیت نظام وظیفه ) برادران( : 1 -دارای کارت پایان خدمت  2 -دارای معافیت قانونی دائم  13 -نوع سهمیه: الف ( وضعیت ایثارگری : جانباز  -1 2 - رزمنده )دارای حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه درجبهه( مدت حضور درجبهه : روز ماه سال 3 - آزاده مدت اسارت : روز ماه سال 4 -فرزند وهمسر شهداء: فرزند  همسر  5 -فرزند وهمسر جانبازان 25%وباالتر: فرزند  همسر  6 -فرزند وهمسر آزادگان باالی یکسال اسارت: فرزند  همسر  7 -فرزند وهمسر رزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه: فرزند  همسر  8 -فرزند جانبازان زیر25 %وآزادگان زیر یکسال اسارت : فرزند جانباز  فرزندآزاده  9 -خواهروبرادر شهدا: خواهر  برادر  ب( سهمیه آزاد  14 -وضعیت بومی: 1 -بومی روستا اصلی  2 -بومی روستا قمر  3 -افراد روستا همجوار  15 -آخرین مدرک تحصیلی : کاردانی  کارشناسی  پیش دانشگاهی  پایان دوره متوسطه دوم  16 -رشته تحصیلی : گرایش تحصیلی : معدل : 17 -دانشگاه محل تحصیل : استان محل تحصیل : 18 -تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی : / / 19 .شغل مورد درخواست : 20 -مشمول خدمت پزشکان وپیراپزشکان ( مدت خدمت ...........روز .............ماه .............سال ( محل خدمت ........... 21 -نشانی کامل محل سکونت : استان ......................................شهرستان ............................................خیابان ................................................... کوچه ................................پالک ...............................کدپستی .........................................شماره تلفن ............................. کد شهر ...............................شماره تلفن همراه ..................................... شماره تلفن ثابت: شماره تلفن همسر یا پدر: شماره تلفن همراه یکی از نزدیکان : 22 -شماره تلفن برای تماس ضروری : اینجانب .............................................. متقاضی شرکت در آزمون پذیرش بهورز قرار داد کار معین در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتتی درمتانی اصفهان- مرکز ......................................................................، متن آگهی مربوطه را با دقت وبه طور کامل مطالعه وسپس تقاضای فوق را تکمیتل نمتوده ام ومسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم .درصورت اثبات خالف اظهارات اینجانب در هرمقطع زمانی )قبل و بعد ازاشتغال ( هتر گونته حقی را برای جذب در آن دانشگاه از خود سلب می نمایم . تاریخ تنظیم فرم : امضاء و اثرانگشت متقاضی 9 فرم شماره 2-درخواست شغل بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان )داوطلبین پذیرش بهورزی قرار داد کار معین بهمن ماه سال 1402 )

فرم شماره 3-رضایت نامه سرپرست داوطلبین پذیرش بهورزی قرار داد کار معین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -بهمن ماه سال 1402 تقاضا نامه ثبت نام داوطلب: اینجانب ............................................. فرزند .................. تاریخ تولد ...../ ...../ .......... متولد شهرستان ....................... به شماره شناسنامه ......................... شماره ملی ......................... دارای مدرک تحصیلی ...................... ساکن روستای ...................... متقاضی ثبت نام در آزمون پذیرش بهورزی آن دانشگاه )خانه بهداشت .......................................( می باشم و کلیه شرایط مندرج در آگهی پذیرش بهورزی را مطالعه و پذیرفته ام و همه مدارک مورد نیاز را ارسال نموده ام و متعهد می گردم پس از فراغت از تحصیل در روستای اصلی مورد پذیرش همراه با بیتوته در روستای خانه بهداشت حداقل به مدت 1۵ سال مش ول انجام وظیفه گردم و در غیر اینصورت برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه خواهم بود. شماره تلفن ثابت: .......................................... شماره تلفن همراه: .......................................... نام و نام خانوادگی داوطلب تاریخ/ امضاء/ اثر انگشت رضایت نامه سرپرست داوطلب: اینجانب ................................... سرپرست آقای/ خانم ..................................... با اطالع کامل از شرایط آزمون پذیرش بهورزی و تعهد حداقل 1۵ سال خدمت نامبرده پس از طی دوره آموزشی به عنوان بهورز درصورت بکارگیری در روستای ......................... همراه با بیتوته در روستا، موافقت خویش را با شرکت ایشان در آزمون اعالم و تعهد می نمایم در صورت قبولی و بکارگیری نامبرده هیچگونه مخالفتی با ارائه کار ایشان نداشته باشم. نام و نام خانوادگی سرپرست داوطلب تاریخ/ امضاء/ اثر انگشت 10 فرم شماره 4-تائیدیه )شورای اسالمی روستا( داوطلبین پذیرش بهورزی قرار داد کار معین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -بهمن ماه سال 1402 فرم شماره 5-تائیدیه خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان پذیرش بهورزی قرار داد کار معین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -بهمن ماه سال 1402 تاییدیه خانه بهداشت روستا و مرکز بهداشت شهرستان مربوطه: اینجانب ............................. بهورز خانه بهداشت.............. تایید می نمایم که خانم/آقای ......................... فرزند ............................. دارای شماره ملی ................................. از تاریخ ...../ ...../ .......... ل ایت تاریخ ...../ ...../ .......... در روستای .......................... با کد خانوار سامانه سیب ........................ به مدت ............ سال سکونت دارد و خدمات بهداشتی را از خانه بهداشت ......................... دریافت می نماید ضمنا چنانچه خالف موارد فوق ثابت شود، مسئولیت تبعات قانونی و خسارات وارده را پذیرا خواهم بود. نام و نام خانوادگی بهورز خانه بهداشت نام و نام خانوادگی مسئول مرکز خدمات جامع سالمت .... تاریخ/ امضاء / مهر خانه بهداشت تاریخ/ امضاء / مهر مرکز خدمات جامع سالمت تاییدیه شورای اسالمی روستا: اینجانبان اعضاء شورای اسالمی، معتمدین و دهیار روستای ....................................... بخش ............. شهرستان ...................... تأیید می نمائیم که خانم/ آقای .......................... داوطلب شرکت در آزمون پذیرش بهورزی، بومی و از تاریخ ...../ ...../ .......... تا کنون به مدت ............... سال در روستای .......................... ساکن می باشد و از نظر اخالقی و رفتار اجتماعی مورد تایید می باشد. ضمناً در صورتی که خالف مطالب فوق ثابت شود ما امضاء کنندگان ذیل مسئولیت تبعات قانونی و خسارات وارده را پذیرا خواهیم بود. نام و نام خانوادگی رئیس شورا نام و نام خانوادگی عضو شورا نام و نام خانوادگی عضو شورا نام و نام خانوادگی رئیس شورا تاریخ/ امضاء تاریخ/ امضاء تاریخ/ امضاء تاریخ/ امضاء/ مهر شورا 11 فرم شماره ۶ :تاییدیه تیم بررسی کنندگان: 24-بدینوسیله سکونت خانم /آقای ................ فرزند .................. با کد ملی ................... از تاریخ .................. ل ایت ................ در روستای ) اصلی/قمر/همجوار( به نام ...................... مورد تایید می باشد. نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی: معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت مسئول گسترش شهرستان مسئول حراست شهرستان مدیر مرکز آموزش بهورزی مهر و امضاء مهر و امضاء مهرو امضاء مهر و امضاء 12 فرم شماره 7 : تایید سالمت داوطلبین شغل بهورزی گواهی می شود: خانم/ آقای................................ به شماره ملی .................................. از سالمت جسمانی، روانی، اجتمباعی ببرای انجبام کبار بهبورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی انجام سیاری ها در روستاها و کلیه آبادی های تحبت پوشبش برخبوار مبی باشد. نام و نام خانوادگی پزشک مرکز خدمات جامع سالمت........ امضا پزشک مهر پزشک 13 فرم شماره 8 -تعهد نامه عدم درخواست اعمال مدرک دانشگاهی غیر مرتبط )پذیرش دانشجوی بهورزی قرار داد کار معین بهمن ماه سال 1402) اینجانب ............................................. فرزند .......................... به شماره ملی ........................................... دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته ............................ مقطع تحصیلی ................................ متقاضی شرکت در دوره جذب بهورز در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده و اعالم می دارم با توجه به آگاهی کامل در مورد تبصره 2 از بند 2-1 شرایط اختصاصی آگهی پذیرش و جذب بهورز مبنی بر عدم اعمال مدرک تحصیلی دانشگاهی رشته های غیرمرتبط، در کمال صحت عقل متعهد میشوم با علم به این موضوع، نسبت به ثبت نام در شغل بهورزی اقدام نموده و هنگام جذب یا استخدام هیچگونه درخواست و ادعایی مبنی بر اعمال مدرک تحصیلی دانشگاهی غیرمرتبط خود را نخواهم داشت. نام و نام خانوادگی داوطلب امضاء اثر انگشت 14 فرم شماره 8(-پذیرش دانشجوی بهورزی قرار داد کار معین بهمن ماه سال 1402) اینجانب .................................... فرزند ......................... دارای کد ملی ..................................... داوطلب آگهی پذیرش دانش آموز بهورزی سال 1402 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که جهت شغل بهورزی با مدرک تحصیلی ............................................. ثبت نام نموده ام بدینوسیله متعهد میگردم ضمن مطالعه دقیق آگهی پذیرش دانش آموز بهورزی و استخدام پیمانی سال 1402 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مخصوصا شرایط عمومی و تذکرات مربوط به آن، که فاقد مدرک تحصیلی باالتر )اعم از مرتبط یا غیر مرتبط( و یا مدرک تحصیلی دیگری می باشم و در حال حاضر در هیچ مقطعی در حال تحصیل نمی باشم و حتی در صورت ادامه تحصیل، اعمال مدرک تحصیلی باالتر/ جدید مقدور نبوده، همچنین در صورت دانشجو بودن ملزم می گردم قبل از شروع دوره آموزشی، نسبت به انصراف از تحصیل اقدام نموده و برگه انصراف از تحصیل خود را ارائه نمایم. الزم به ذکر است در هر زمانی که خالف اطالعات فوق اثبات گردد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مجاز خواهد بود بدون اطالع قبلی، نسبت به توقف ادامه مراحل استخدامی، اخراج از آموزشگاه بهورزی، فسخ قرارداد یا قطع رابطه کاری با اینجانب اقدام نماید و ضمن پرداخت کلیه خسارات وارده به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، حق هرگونه اعتراض را به موجب همین سند از خویش سلب می نمایم.

نام و نام خانوادگی داوطلب امضاء اثر انگشت