رفتن به محتوای اصلی
x

:1شرایط عمومی آزمون:
اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناختهشده در قانون اساسی کشور
داشتن حابعی نظام جمهوری اسلامی ایران
التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
داشتن کارت پایان خدم وظیفه عمومی یا معافی دائم از خدم (ویژه برادران)
حبیره: معافی پزشکی در صورحی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعلام پزشک طب کتار دانشتگاه یتا پزشتک
معتمد منتخب معاون بهداش با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.
عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان
عدم سابقه مصکومی جزایی مؤثر
داشتن سلام جسمانی، روانی، اجتماعی حوانایی برای انجام کار بهورزی و قابلی انجام فعالی های مرحبط بتا آن
از جمله دهگردشی، انجام سیاریها در روستاها و کلیه آبادیهای حص پوشش با حائید پزشک طب کار دانشگاه یا
پزشک معتمد منتخب معاون بهداش
نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه
نداشتن سابقه انیراف از حصیید بهورزی
:2شرایط اختصاصی پذیرش بهورز
:1-2مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی:
داوطلبین زن: مدرک حصییلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشتههای حصییلی بهداش عمومی، مامایی و پرستاری
داوطلبین مرد: مدرک حصییلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشتههای حصییلی بهداش عمتومی، بهداشت
مصیط و پرستاری
تذکرات:
شرک داوطلبان دارای مدرک حصییلی بالاحر از مقطع کارشناسی در هر رشته حصیتیلی در آزمتون بهتورزی مجتاز
نمیباشد.
پذیرش دانشجویان به شرط ارائه انیراف قطعی از حصیید قبد از شروع کلاسهای بهورزی امکانپذیر اس.
2
درصورحیکه داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک حصییلی مرحبط (بند )1-2بتوده و درعینحتال متدرک
دانشگاهی دیگری (همحراز یا پایینحر) در سایر رشتههای حصییلی داشته باشتد. ملتزم بته ارائته حعهدنامته
مصضری مبنی بر عدم درخواس اعمال مدرک حصییلی دیگر، پس از شتروع بته کتار و در هنگتام اشتتلال
خواهد بود.
ثب نام مشمولین قانون خدم پزشکان و پیراپزشکان رشته های اجباری در صورت داشتن پایان طرح، قبد
از آخرین روز ثب نام بلا مانع اس. زمان ارائه گواهی انیراف از قانون خدم پزشکان و پیراپزشکان حوسط
داوطلبان رشته های اختیاری پس از اعلام نتیجه نهایی و قبد از شروع دوره حطبیقی بهورزی میباشد.
:2-2بومی بودن
داوطلبان صرفاً می بایس بومی باشند از افراد غیربومی به هیچ وجه ثب نام به عمد نخواهد آمد.
)1شرایط بومی بودن در روستای مصد استقرار خانه بهداش :
الف) مصد حولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا یا شهرستان مورد حقاضای پذیرش بهورز یکتی باشتد و
همچنین سکون داوطلب حداقد در دو سال اخیر حا حاریخ اولین روز شروع ثب نام در روستای موردنظر مصرز گردد.
ب)حداقد دو مقطع کامد از مقاطع حصییلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) و در خیوص فارغالتصییلان نظام جدید،
دو مقطع کامد از مقاطع حصییلی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) را در روستا و یا شهرستتان متورد حقاضتای
پذیرش بهورز طی کرده باشند و همچنین سکون داوطلب حداقد در دو سال اخیر حا حاریخ اولین روز شروع ثب نتام
در روستای موردنظر مصرز گردد.
لازم به ذکر اس بهمنظور حائید بومی بودن لازم اس ، فرد متقاضی ضمن حکمیتد فترم پیوست ( شتماره ،)2مصتد
سکون از طریق حأییدیه شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر و امضای رئیس شورا و نیف اعضای شورا بهاضافه یتک
نفر) مصرز و همچنین فرم پیوس (شماره ) 3به حائید مبادی ذیربط مستقر در خانه بهداش و مرکز ختدمات جتامع
سلام مربوطه و مرکز بهداش شهرستان برسد.
ج) صرفاً داوطلبان زن که شرایط بندهای «الف» و «ب» را نداشته باشند ولی با فرد شتاغد در همتان روستتای مصتد
گزینش بهورز و واجد شرایط مطابق بند «الف» و «ب» ازدواج نموده و مشروط به آنکه: اولاً: حداقد دو ستال از حتاریخ
ازدواج آنان حا اولین روز ثب نام در آزمون گذشته باشد. ثانیاً: سکونتشان در مصد مورد حقاضای پذیرش بهورز در ایتن
مدت مصرز شده باشد به عنوان بومی حلقی می شوند و پذیرش آنان بلا مانع اس.
)2شرایط بومی بودن در روستای خارج از مصد استقرار خانه بهداش : چنانچه حتداقد بته حعتداد 3نفتر داوطلبتان
درهمان روستا موجود نباشد، پذیرش از روستاهای همجوار همان خانه بهداش و به حرحیب زیر انجام میگردد:
الف) روستاهای قمر حص پوشش خانه بهداش
منظور از روستای قمر: روستایی که طبق دفترچههای طرح گسترش، دارای خانه بهداش یا پایگاه ستلام روستتایی
نبوده ولی حص پوشش خانه بهداش باشد و فاصله کمتر از شش کیلومتر با خانه بهداش دارد.
ب) روستاهای مجاور خانه بهداش موردپذیرش حا شعاع ۳0کیلومتر از روستای اصلی حابع شهرستتان موردپتذیرش
پس از حائید مرکز بهداش شهرستان( در صورحی که مجموعه داوطلبان روستای اصلی و اقماری حداقد دو نفتر باشتد
اجرای فراخوان در روستاهای هم جوار انجام نمی گردد. )
قابدذکر اس پذیرش بهورز از میان متقاضیانی که ساکن مناطق شهری میباشند ممنوع میباشد.
3
:۳-2شرایط سنی داوطلبین
حداکثر سن برای دارندگان مدرک حصییلی کارشناسی ذکر شده در بند( ۳0 )1-2ساال ( 2۹ستال و 11متاه و 2۹
روز)
حداکثر سن برای دارندگان مدرک حصییلی کاردانی ذکر شده در بند( 28 )1-2سال ( 27سال و 11ماه و 2۹روز)
حاریخ اولین روز شروع ثب نام مبنای مصاسبه سن قرار میگیرد.
تبصره: موارد ذید بهشرط ارائه حأییدیههای معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف ) جانبازان ، آزادگان ، فرزندان شهدا ، فرزندان جانبازان ، فرزندان آزادگان یتک ستال استارت و بتالاحر از شترط
حداکثر سن معاف میباشند .
ب) همسر، برادر و خواهر شهید به میزان 5سال
ج) داوطلبانی که به شکد قراردادی، شرکتی و ... در یکی از واحدهای ارائه خدمات حص پوشش دانشگاه کار کردهانتد
مشروط به ارائه سوابق بیمه مورد قبول به میزان انجام خدم فوق
د) داوطلبانی که طرح خدم نیروی انسانی را به استناد قانون خدم پزشکان و پیراپزشکان انجام دادهاند به میتزان
انجام خدم فوق
ه) مطابق با بند الف ماده 15قانون حمای از خانواده و جوانی جمعی به ازای حأهد و نیز داشتن هر فرزند یک سال حتا
حداکثر 5سال به سقف مصدوده سنی اضافه خواهد شد.
نکته: مجموع سنوات اضافهشده به سن داوطلبان (بهغیراز افراد اشارهشده در بند الف) برای مدرک حصییلی کتاردانی
نباید از 30سال ( 2۹سال و 11ماه و 2۹روز) و مدرک حصییلی کارشناسی از 32ستال ( 31ستال و 11متاه و 2۹روز)
حجاوز نماید.
لازم به ذکر اس: داوطلبین ایثارگرشامد موارد ذید می باشند:
الف) ایثارگران سهمیه 25درصد شامد: جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همستر و فرزنتدان جانبتازان 25
درصد و بالاحر، همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت و خواهر و برادر شهید
ب) ایثارگران سهمیه 5درصد شامد: رزمندگان با سابقه حداقد شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، همسر و فرزندان
رزمندگان با سابقه حداقد شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها، فرزندان جانبازان زیر 25درصد، فرزنتدان آزادگتان
کمتر از یک سال اسارت
:۳موارد امتحان
به منظور سنجش حوانمندیهای داوطلبان، آزمونهای کتبی و میاحبه به شرح ذید به عمد خواهد آمد.
الف) آزمون کتبی از دروس تخصصی مرتبط بهورزی برای داوطلبین دارای مدرک کاردانی و کارشناسای (ذکتر
شده در بند)1-2
ب) مصاحبه: از بین داوطلبان پذیرفتهشده در مرحله اول حداقد به میزان دو برابر ظرفی پذیرش میاحبه بته عمتد
خواهد آمد.
تذکر: امتیاز حأهد و فرزند: به استناد بند «ب» ماده 15قانون حمای از خانواده و جوانی جمعی بته ازا حأهتد و هتر
فرزند دو درصد ( )2مجموع آن حداکثر حا ده درصد( ) 10به امتیاز آزمون کتبی هر فرد اضافه میشود.
4
:4نحوه ثبتنام و مدارک موردنیاز:
ثب نام بهصورت حضوری از حاریخ 1402/2/۹للای 1402/2/16مطابق با بندهای زیر انجام میپذیرد.
*ثب نام از متقاضیان از طریق مراجعه به مرکز آموزش بهورزی ذکرشده در (جدول شماره )1انجام میگردد. ضتروری
اس متقاضیان قبد از واریز وجه ثب نام، مدارک پیوس را حهیه و در یک پوشه به مرکز آموزش بهورزی شهرستتان
مربوطه حصوید و پس از بررسی و حائید نهایی (پاراف و مهر همه مدارک) حوسط مدیر مرکز آموزش بهورزی، نسب بته
واریز وجه ثب نام اقدام نمایند.
-1حکمید فرم (شماره )1درخواس شلد بهورزی (با دق و خط خوانا حکمید گردد(.
-2رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلت 2300000ریتال بته شتماره حستاب 4001083103021۹83شتماره
بتهعنوان حتق337083161124400360203601000000 و شناستهIR570100004001083103021۹83شتبا
شرک در آزمون پذیرش
-3چهار قطعه عکس 4*3جدید، حمامرخ پش نویس شده )یک قطعه عکتس روی بتر درخواست شتلد
بهورزی فرم شماره 1الیاق شود، به انضمام یک عدد پوشه و گیره).
-4اصد و کپی آخرین مدرک حصییلی
-5اصد و کپی حمام صفصات شناسنامه و کارت ملی (در صورت متأهد بودن داوطلب اصد و کپی حمام صفصات
شناسنامه همسر و فرزندان الزامی اس. )
-6اصد و کپی بر پایان خدم نظاموظیفه عمومی (ویژه برادران)
-7مدارک دال بر بومی بودن (سکون داوطلبان در مصد و مقبولی اجتماعی وی از طترف شتورای استلامی
روستا ممهور به مهر و امضای رئیس شورا و نیف بعلاوه یک نفر اعضای شورا ). فرم شماره ()2
-8گواهی حأییدیه بومی بودن، از خانه بهداش مربوطه مبنی بر داشتن شرایط سکون در روستا بر استاس پرونتده
الکترونیک(سامانه سیب) در مصد موردحقاضا. فرم شماره ()3
-۹مدارک دال بر ایثارگری از مراجع زیربط:
*مرجع حائید مدت حضور داوطلبانه در جبههها عبارتاند از:
الف) معاون نیروی انسانی هریک از ردههای نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود
ب) معاون نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در متورد بستیجیان و
نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دول و صاحبان مشاغد و صنوف آزاد و افراد فاقد شلد
ج) معاون حوسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران
** مرجع حائید ایثارگری جانبازان (همسر، فرزند) شهدا (فرزند، همسر، خواهر و برادر)
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان یا دفاحر پیشخوان دول ، میباشد.
-10اصد و حیویر گواهی پایان طرح یا معافی در رشتههای اجباری (پرستاری)
-11فرم حأییدیه سلام جسمی، روانی برای اشتلال در شلد بهورزی به حائید پزشتک مرکتز ختدمات جتامع
سلام روستایی برسد. (فرم شماره )4
5
جدول :1نشانی و تلفن مرکز آموزش بهورزی و واحدهای مربوط به پذیرش بهورز
*زمان و مصد حوزیع کارت و برگزاری آزمون متعاقباٌ از طریق مرکز آموزش بهورزی فوقالتذکر بته اطتلاع داوطلبتان
خواهد رسید.
با حوجه به اینکه ملاک ثب نام از متقاضیان استخدام حکمید بر درخواس شلد میباشد، لازم اس در حکمید برگه
موردنظر نهای دق را به عمد آورده و هیچگونه اصلاحاحی پس از ارسال بر درخواس شلد قابدپذیرش نخواهد بود.
تذکرات و نکات کلی:
حذکر )1به داوطلبان حوصیه میگردد مطالب این آگهی را با دق و شخیاً مطالعه نمایند.
حذکر )2چنانچه در هر یک از مراحد پذیرش خلاف واقع بودن اطلاعات اعلامشده حوسط داوطلب مصرز شود مراحتد
طی شده کان لم یکن حلقی و حتی در صورت شرک در کلاسهای آموزشی ضمن اخراج داوطلب برابر حعهد اخذشتده
موظف به پرداخ هزینههای مربوطه میباشد و در صورت صدور حکم شروع به کار حکم صادر للو و بلااثر میگتردد و
فرد خاطی مطابق قوانین ملزم به پرداخ هزینه شده و به دلید ایجاد خسارات و از دس رفتن فرص برای ستایرین
مورد پیگیری قانونی قرار میگیرد.
حذکر )3قبد از شروع دوره آموزشی سپردن حعهد مصضری به دانشگاه از سوی بهورزان جذبشده مبنتی بتر اینکته
پس از احمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداش مورد حعهد بهصورت شیف های موردنظر دانشگاه همراه با بیتوحته
در روستا انجاموظیفه نمایند الزامی اس دوره حعهد برای کلیه افراد جذبشده حداقد 15سال اس . ستپردن حعهتد
برای کلیه بهورزان (اعم از ایثارگران و ...) الزامی بوده و حعهدنامه حا پایان مدت حعهد قابدخرید و انتقال نمیباشد.
حذکر )4داوطلب در زمان ثب نام متعهد خواهتد شتد در صتورت قبتولی در هتر یتک از مراکتز آمتوزش بهتورزی
شهرستانهای حابعه که معاون بهداش دانشگاه حعیین نماید مشلول به حصیید گردد.
حذکر )5پذیرفته شدگان در مقطع کاردانی و کارشناسی(ذکرشده در بند ) 1-2به مدت 6ماه آموزش حطبیقی مهتارت
های بهورزی را در مراکز شبانه روزی طی خواهند نمود.
حذکر )6پذیرفتهشدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی، از ادامه دوره انیراف نمایند یا به هتر دلیلتی اختراج
شوند ضمن پرداخ هزینههای مربوطه مجاز به ثب نام در آگهیهای بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند. 

مهلت ثبت نام حضوری از تاریخ 10/2/1402 لغایت 16/2/1402 می باشد.

-آگهی پذیرش و فرم های پذیرش به پیوست ارسال می گردد.

-آدرس مرکز آموزش بهورزی شهرستان شهرضا:

شهرضا ، خیابان حکیم نصراله، بلوار کشاورز جنوبی، پلاک 56، مرکز آموزش بهورزی و بازآموزش تیم سلامت، تلفن: 03153220650

فرم های پذیرش

https://shabakehshahreza.mui.ac.ir